Mestros de la JKA ejecutando KATAS

Osaka Sensei - All Japan Championships 1982-83

Incluye: Empi, Gojushiho-sho, Sochin

Katas Heian demostrados por profesores de la JKA

Osaka, Imura, Sakata, Kagawa, Ogura, Fukami, Imamura, Yokomichi, Kashiwage, Koike, Mizuno.