Videos de KUMITE

Kobayashi Sensei vs. Ogata Sensei - All Japan Championship 2000

Yahara Sensei vs. Imamura Sensei - JKA All Japan Karate Championship 1983

Ogata Sensei - varios encuentros

Shimizu vs. Sugiyama - 9 de Julio de 2006. Nippon Budokan, Tokyo, Japon - Final

JKA All Japan Karate Championship 1986 - Final